فیلتر تبادل یونی/حذف اسیدیته شامل فیلتر‌های داخلی خنثی‌کننده اسید/یون همراه با فیلتراسیون مطلق ذرات ریز ۳ میکرونی استاندارد با ظرفیت نگهداری بالای آلودگی است.

این فیلتر به ویژه در سیالات سیستم‌های خنک‌سازها، کنترل توربین و برای احیای روغن ترانسفورماتور جهت کاهش سطح اسیدیته و حذف ذرات، بهبود مقاومت و کشش سطحی مفید است.

کاربردها

هنگامی که روغن ها / مایعات تجزیه می شوند، ترکیبات اسیدی تشکیل می دهند، به ویژه مایعات مبتنی بر استر، که در معرض رطوبت هستند. اسیدیته (TAN) می تواند به سطوح خطرناک افزایش یابد و باعث خوردگی اسیدی و etching/pitting شود.

  •  سیالات HFD (Phosphoric Ester)
  • روغن های ترانسفورماتور (روغن های عایق)
  • روغن های روغنی میل لنگ (موتورهای گازسوز)

مزایا

  • کاهش خطر خرابی برنامه ریزی نشده مانند تریپ‌های توربین
  • افزایش عمر روغن/سیال با کاهش TAN و افزایش مقاومت
  • افزایش عمر اجزای دستگاه